Solutions for tomorrow

แนวทางการบริหารจัดการน้ำฝน 

Friiva™ FlexaTank ระบบกักเก็บและกักเก็บน้ำฝนอเนกประสงค์

 

ระบบกักเก็บน้ำฝนอเนกประสงค์ Friiva™ FlexaTank แท็งค์เก็บน้ำใต้ดินช่วยให้สถาปนิก วิศวกร และเจ้าของทรัพย์สินมีวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มทุนในการลดการไหลเข้าท่วมของน้ำฝนจากพายุ กับทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง

 

ระบบกักเก็บน้ำฝนอเนกประสงค์ Friiva™ FlexaTankแท็งค์เก็บน้ำใต้ดิน ได้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับให้ติดตั้งใต้พื้นผิวดินสำหรับการระบายน้ำ โดยการไหลซึมผ่านของพื้นผิวย่อยหรือเป็นแท็งค์เก็บเฉพาะที่สำหรับการเก็บเอาน้ำฝนจากหลังคาและพื้นผิวอื่นๆที่น้ำซึมผ่านไม่ได้

Thank You for contacting us