Solutions for tomorrow

ทางเลือกสำหรับการจัดการน้ำฝน

Friiva™ FlexaTank หลักการ

Friiva™ FlexaTank เป็นระบบจัดการน้ำจากพายุฝน ช่วยให้สถาปนิก วิศวกร และเจ้าของทรัพย์สินมีวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มทุนในการบริหารจัดการการไหลบ่าของน้ำฝนจากพายุในสภาพแวดล้อมในเขตเมือง

 

Friiva™ FlexaTank เป็นระบบจัดการน้ำจากพายุฝน เป็นระบบแบบโมดูลาร์ที่อนุญาตให้ติดตั้งใต้พื้นผิวสำหรับการระบายน้ำจากพายุฝน ผ่านการไหลซึมผ่านพื้นผิวลงไปยังถังเก็บในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเก็บน้ำฝนทั้งจากหลังคาและน้ำที่ไหลจากพื้นที่ที่น้ำไม่สามารถซึมลงได้

 

มักใช้ในบ้านพักอาศัย พื้นที่จอดรถ และถนน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามกอล์ฟ

 Friiva™ FlexaTank ประโยชน์ของแท็งค์เก็บน้ำใต้ดิน

พื้นที่สำหรับการใช้งาน

แท็งค์เก็บน้ำใต้ดิน Friiva™ FlexaTank อนุญาตให้ติดตั้งใต้พื้นผิวดินสำหรับการระบายน้ำหรือน้ำฝนที่เกิดจากพายุ เป็นแท็งค์สำหรับการเก็บกักเอาน้ำหรือน้ำฝนจากหลังคาและพื้นผิวที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ โดยทั่วไปจะใช้ในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน พื้นที่จอดรถ ทางวิ่ง สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามกอล์ฟ สวนสาธารณะและอื่นๆเป็นต้น

Friiva™ FlexaTank FFT 844 Technical data.

Thank You for contacting us