Solutions for tomorrow

ทางเลือกสำหรับคุณ

การป้องกันน้ำท่วม

น้ำท่วมเป็นปัญหา ที่ยิ่งใหญ่และท้าทายเกิดขึ้นทั่วโลกเนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้นความเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

 บริษัท เอเอส ฟรีอีส จำกัด ได้ร่วมกับบริษัทชั้นนำในการพัฒนาและการให้บริการสินค้านวัตกรรมใหม่สำหรับป้องกันน้ำท่วม บ้านพักอาศัย อาคารพานิชย์ โรงแรม โรงงานและแหล่งอุตสาหกรรมทั่วไป

อุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม

แผ่นสำหรับรองใต้บ่อน้ำ

ทรัพยากรน้ำที่กำลังขาดแคลนในหลายพื้นที่ทั่วโลกเนื่องจากความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลก

     บริษัท เอเอส ฟรีอีส จำกัด ขอเสนอนวัตกรรมใหม่ในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรบ่อกุ้ง บ่อปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ขนาดเล็กขนาดใหญ่รวมถึงสนามกอล์ฟ โรงแรม สวนสาธารณะและรีสอร์ท

อุปกรณ์เก็บกักน้ำ

อุปกรณ์ป้องกันการระเหยของน้ำ

ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้น้ำที่มีประสิทธิภาพ  หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่มีการสูญเสียคือการระเหยของน้ำจากทะเลสาบและบ่อน้ำขนาดใหญ่

 นอกจากป้องกันการการระเหยของน้ำแล้วยังสามารถที่จะป้องกันกลิ่นจากบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นมลภาวะของสิ่งแวดล้อม

 

บริษัท เอเอส ฟรีอีส จำกัด ขอเสนอนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันการระเหยของน้ำเพื่อการเกษตรบ่อกุ้ง บ่อปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ขนาดเล็กขนาดใหญ่รวมถึงสนามกอล์ฟ โรงแรม สวนสาธารณะ รีสอร์ท อุตสาหกรรม เหมืองแร่ น้ำมันและก๊าซ

อุปกรณ์ป้องกันการระเหยของน้ำ

ข่าวสาร

แกลลอรี่

Thank You for contacting us