Solutions for tomorrow

อุปกรณ์ป้องกันน้ำทะลักจากท่อระบายน้ำและอุปกรณ์เสริม

การปกป้องระบบระบายน้ำ

    ฝาปิดท่อระบายน้ำเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อระบบระบายน้ำล้น ป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำพุ่งขึ้นและยังป้องกันสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ ยังป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อท่อระบายน้ำเปิด

     ใช้งานง่ายเพียงแค่วางฝาปิดท่อระบายน้ำไว้ด้านบนของฝาท่อระบายน้ำที่ต้องการเพื่อป้องกันการพุ่งขึ้นของฝาท่อ

การปกป้องระบบระบายน้ำ

    ฝาปิดท่อระบายน้ำเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อระบบระบายน้ำล้น ป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำพุ่งขึ้นและยังป้องกันสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ ยังป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อท่อระบายน้ำเปิด

     ใช้งานง่ายเพียงแค่วางฝาปิดท่อระบายน้ำไว้ด้านบนของฝาท่อระบายน้ำที่ต้องการเพื่อป้องกันการพุ่งขึ้นของฝาท่อ

Thank You for contacting us