Solutions for tomorrow

การทดสอบการใชงานของพนังกั้นน้ำ Cold Flood a/s ที่เวียดนาม

ในช่วงในไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จจากการสาธิตและสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมที่เวียดนาม

Mr.Michael กรรมการผู้จัดการของ Cold Flood a/s กล่าว่าเป็นการสัมมนาที่ดีเยี่ยมและได้สาธิตเทคโนโลยีของเดนมาร์ก โดยมุ่งเน้นการคล่องตัวในการใช้อุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ชาวเวียดนามให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบการป้องกันน้ำท่วมจาก Cold Flood a/s  เป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะเจ้าของกิจการโรงงานสิ่งทอและฟาร์มกุ้ง เพราะความเสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมาเสียหายไปประมาณ 1 ล้านเหรียญUS

ผลิตภัณฑ์ของ Cold Flood a/s ที่บริษัท AS FRIIS ยินดีที่ได้เป็นตัวแทนหลักในการดูแลป้องกันน้ำท่วม ร่วมด้วยผลิตภัณฑ์ Friiva , DamEasy เพื่อสถานที่ดังต่อไปนี้

AS FRIIS ประตูกั้นน้ำ Dam Easy, Friiva, Cold Flood,ป้องกันน้ำท่วม

  • ประตูกั้นน้ำท่วมโรงงานของเอเอส ฟรีอีส ติดตั้งเองได้
  • ป้องกันน้ำท่วมโรงจอดรถ
  • ป้องกันน้ำท่วมโกดังเก็บของ
  • ประตูกั้นน้ำท่วมบ้าน
  • ประตูกั้นน้ำท่วมสำนักงาน
  • ประตูกั้นน้ำท่วมโรงเรียน
  • ประตูกั้นน้ำท่วมโรงแรม
  • ประตูกั้นน้ำท่วมเทศบาล
  • ประตูกั้นน้ำท่วมโรงพยาบาล
  • ประตูกั้นน้ำท่วมห้างสรรพสินค้า

More
News & Cases

Thank You for contacting us